Начало > Финансиране

Финансиране чрез "Център за асистирана репродукция"


far_bg_logo.jpgПокриване на разходите за ин витро процедури:

Виена Ин Витро Център е партньор на „Център за асистирана репродукция“ и подпомага двойки, желаещи да получат финансова подкрепа за извършване на процедура по асистирана репродукция (ин витро оплождане), при изготвяне и подаване на документите за кандидатстване.

Кандидатстване за финансово подпомагане

Кандидатите за финансовата помощ трябва да изберат клиниката, в която желаят да се извърши тяхната процедура,  да проведат всички необходими предварителни изследвания, доказващи наличието на индикации и да подадат необходимите документи във фонда. Изготвянето на набора от документи  се извършва от клиниките, които имат договор с "Център за асистирана репродукция“, който им дава правото да извършват тази дейност.

Всички пациентки, които отговарят на изискванията на Центъра за асистирана репродукция, могат да кандидатстват за финансиране на ин витро процедури.

Възможност за смяна на клиника

Вие имате възможност да смените своята клиника, след като сте получили одобрение за финансиране на ин витро процедура от „Център за асистирана репродукция“.

Ако имате заповед от „ЦАР“, Виена Ин Витро Център може да ви издаде удостоверение за смяна на клиника и веднага да започнете лечение. 

Фонд за асистирана репродукция - финансиране

Центърът финансира:

1. контролирана овариална (хипер)стимулация (КОХС) с един или повече от следните лекарствени продукти (по групи):

а) аналози на гонадолиберина (агонисти или антагонисти);

б) гонадотропни хормони (уринарни или рекомбинантни);

в) други (за лутеална поддръжка) - стероиди и/или хорионгонадотропин;

2. контрола на стимулационния процес чрез:

а) ехографски прегледи;

б) хормонални изследвания;

3. АРТ методи (ин витро методики):

а) фоликулна пункция под ехографски контрол;

б) класическо ин витро оплождане;

в) оплождане чрез т.нар. ICSI;

г) ембриотрансфер;

д) криоконсервация на предимплантационни ембриони.

(2) Лекарствените продукти, финансирани със средства от центъра, следва да са включени в Позитивния лекарствен списък и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Центърът не извършва финансиране:

1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез ин витро оплождане;

2. изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (ДВ, бр. 55 от 2007 г.), както следва:

а) микробиологични /както за жената, така и за мъжа/ ;

б) спермален анализ;

в) за трансмисивни инфекции;

г) кръвногрупова принадлежност и резус фактор;

д) хормонални - преди КОХС;

е) на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС;

ж) други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);

3. изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция независимо от момента на извършването им;

4. индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;

5. инсеминации от партньора или дарител;

6. ембриоредукция;

7. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);

8. ин витро матурация (IVM);

9. овоцитна донация;

10. ембриодонация;

11. GIFT, ZIFT и др. подобни;

12. тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).


IVF-treatment.jpg

Центърът финансира посоченото  при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и по-конкретно чрез ин витро оплождане при наличие на следните индикации:

1. тубарен стерилитет при жената (МКБ-X: N97.1):

а) липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени);

б) едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза;

в) двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация);

г) едностранна непроходимост с контралатерална стеноза;

д) двустранна интерстициална или истмична стеноза;

е) състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;

ж) доказана тежка ендометриоза (III и IV клас по AFS), както и по-лека, но засягаща интегритета на маточните тръби;

Документация, удостоверяваща посочените индикации:

документи от извършването на един или повече от следните методи:

ХСГ     и/или     лапароскопия,    и/или      лапаротомия;

ехографското изследване не е доказателствен метод;

при жени с ендометриоза: освен епикриза и копие от оперативния протокол, и резултат от хистологично изследване;

2. стерилитет, свързан с мъжки фактор (МКБ-X: N97.4):

а) азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;

б) олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:

аа) обем на еякулата < 1,0 ml;

бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;

вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);

гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер);

дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

Документация, удостоверяваща посочените индикации:

за индикации по чл. 26, ал. 1, т. 2 - документ от консултация с уролог при наличие на поне една от индикациите;

документи от извършването на два или повече спермални анализа

с най-малко един месец между тях

в повече от едно лечебно заведение, получило разрешение по чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето, последният от които е извършен

преди не по-повече една година преди подаване на заявлението;

 ползват се критериите на Световната здравна организация (СЗО) за нормоспермия, като е желателно поне едно от изследванията да е с морфология, оценена по стриктните критерии на Крюгер / една по СЗО и една по Крюгер/

3. стерилитет при жената, свързан с липса на овулация поради LUFS;

Документация, удостоверяваща посочените индикации:

 документи относно поне три цикъла; с ехографски разчитания и снимки

4. безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология.

Документация, удостоверяваща посочените индикации:

данни за безплодие в период най-малко две години, лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани минимум четири цикъла с вътрематочни инсеминации (IUI);

 

Не се извършва финансиране независимо от наличието на по горе изброените индикаци в следните случаи:

1. съществуват кoнтраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция;

2. липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на ФСХ повече от 12,5 mIU/ml.

3. при жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 1.

Не се извършва одобряване на втори и трети опит по реда на този правилник на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението за втори и трети опит.

Сайтът се поддържа чрез WebBuilder